Ruimtelijke ordening,  Wonen

Welke aandacht is er voor groen in woonvisies

Onder voorzitterschap van Groenforum Nederland bestudeerde Camiel Versluis in december 2007, 15 woonvisies van de 31 grootste gemeenten in Nederland. In een speciaal samengestelde werkgroep zijn de bevindingen opgetekend voor een advies aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De vraag luidde ‘Wat is de groene kwaliteit van woonvisies in Nederland?’. Het werd een bredere studie.

Opvallendste overeenkomsten tussen woonvisies

 1. Kwantificeren aantal te bouwen nieuwe woningen per prijsklasse
 2. Onderscheiden bevolkingsgroepen naar welstandsklasse
 3. Plaatsbepaling (toekomstig) woningbestand per wijk
 4. Bepaling van verhouding huur / koop
 5. Erkenning van de waarde van woonmilieu

Opvallendste tekortkomingen van de bestudeerde woonvisies

 1. Weergave van positie + status van de woonvisie in het beleidsmatige proces
 2. De mening van de burger wordt wel gehoord maar niet benut (bij het formuleren van nieuwe doelstellingen)
 3. Succesvolle wijken worden niet geanalyseerd. Succesvolle kenmerken komen daardoor ook niet terug in nieuwe doelstellingen
 4. Geen doelstellingen naar woningtype
 5. Demografische effecten zijn niet beschreven
 6. Geen doelstellingen voor spreiding (differentiatie) van huur / koop per stad, per wijk, per blok, per straat, per (flat)gebouw
 7. Geen verhoudingen genoemd tussen privaatgroen / openbaargroen
 8. Randvoorwaarden voor sociale vitaliteit zijn onbekend
 9. Randvoorwaarden voor economische vitaliteit zijn onbekend
 10. Randvoorwaarden voor de identiteit van buitenwijken zijn onbekend

Wat verder opvalt, is dat woonvisies zich bij het formuleren van doelstellingen concentreren op waardebepalende elementen van het binnenmilieu van woningen. Waarde bepalende elementen van het buitenmilieu van de woning blijven onderbelicht. Dit feit is opmerkelijk gezien de uitkomsten van evaluaties onder bewoners. Bewoners zelf hechten veel waarde aan het buitenmilieu voor de woonwaardering. Op zichzelf is dat logisch, want binnen heeft de bewoner zelf invloed op de waardering. Voor buiten de woning is ze afhankelijk van de gemeente en/of woningcorporatie.

Aanbeveling

De ideale woonvisie bevat o.a. de volgende onderdelen en opbouw zodat beleidsmakers kunnen sturen op getallen en uitvoerders handvaten krijgen om invulling te geven aan de kwaliteit:

NIVEAU 1 | Hoofddoelstelling

 1. volume woningen (aantal)
 2. prijsklassen voor verkoop en huur
 3. volume groen
 4. prijsklassen voor beheer en aanleg

NIVEAU 2 | Subdoelstellingen & randvoorwaarden

 1. type woningen (o.a. t.b.v. doorstroming)
 2. verhouding koop – huur
 3. mix koop – huur
 4. mix woningtype
 5. verhouding openbaar – privaat buitenruimte/groen
 6. functies van buitenruimte (o.a. visueel & recreatief)

NIVEAU 3 | Uitwerking

 1. soorten woningen (o.a. hoogbouw & laagbouw)
 2. typologie buitenruimte en groen

Rapport

Een samenhangende visie kan veel winst opleveren, bijvoorbeeld voor een gemeente die een lokale groene economie willen realiseren. Deze pagina is een uittreksel uit de bijlage bij het advies van de Stichting Groenforum Nederland aan de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Meer weten? Download het volledige rapport.

Advies_Groenforum_over_woonvisies_tbv_Minister_wonen_wijk_integratie